Förskolan Pikku-Erkki

Om oss

Stiftelsen ERK är huvudman för förskolan Pikku-Erkki samt Sverigefinska skolan i Eskilstuna. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter.

 

Rutiner för klagomålshantering i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola

 

Enligt Skollagen 2010:800 4 kap 8§ ska huvudmannen för en utbildning ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Om du som vårdnadshavare, elev eller annan har synpunkter eller klagomål på vår förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola vill vi gärna veta det. Vi ser det som en möjlighet att förbättra verksamheten och en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Skulle något inte motsvara dina förväntningar eller om det är något du är missnöjd med när det gäller barnsomsorgen eller utbildning ber vi dig att i första hand framföra det till berörd personal. Skulle ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig då till förskolechef (förskola) eller rektor (skola och fritidshem). Du kan även vända dig direkt till förskolechef/rektor om du av någon anledning inte vill ta upp ärendet med den det berör. Klagomålen kan lämnas både skriftligen eller muntligen.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till huvudmannen på särskild blankett och lämnar/skickar den till expeditionen på:

Sverigefinska skolan
Vasbergsgatan
5 633 43 Eskilstuna

Klicka här för att ladda ned blankett för klagomål (PDF)

Inom 10 dagar ska ni få skriftligt svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av andra skäl kräva längre tid att undersöka. Om vi behöver mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaker till fördröjningen. Det går bra att vara anonym, men då uteblir återkopplingen.

Som ett sista alternativ kan ni även vända er till Skolinspektionen.

Alla klagomål bör dokumenteras. Den som kommer med klagomålet kan ha rätt till rättelse, såvida denne inte förblir anonym. Dokumentationen är viktig för att möjliggöra att ärendet utreds opartiskt. Den på skolan som slutligen utreder ärendet ansvarar för dokumentationen. Om klagomålet bedöms allvarligt, bör det vidimeras av den klagande genom att denne skriver under att denne godkänner anteckningen om uppgiften som lämnats. Vid oklarhet om en inkommen fråga ska bedömas vara ett klagomål och som ska dokumenteras eller inte avgörs det av förskolechef/rektor.

Alla inkomna, dokumenterade klagomål sammanställs av förskolechef/rektor och redovisas till huvudmannen månadsvis.

Citat från Lärare

<
>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae dui nisl. Phasellus sed quam eros. Aliquam ante ante, tincidunt eu lacus id, condimentum vulputate risus. Etiam id lacus id est elementum imperdiet a dapibus tellus. Cras elementum eleifend est, vel vehicula nunc varius non. Quisque iaculis vehicula est vel volutp

Danne andersson 1 augusti, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae dui nisl. Phasellus sed quam eros. Aliquam ante ante, tincidunt eu lacus id, condimentum vulputate risus. Etiam id lacus id est elementum imperdiet a dapibus tellus. Cras elementum eleifend est, vel vehicula nunc varius non. Quisque iaculis vehicula est vel volutp

Anna Larsson 1 augusti, 2017